Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační  gramotnosti žáků základních škol

V projektu žáci 8. ročníku rozvíjejí všechny složky čtenářské a informační gramotnosti potřebné pro úspěšnou orientaci v textech a psaných materiálech. Čtenářská gramotnost je nejdůležitější složkou gramotnosti vůbec. Žáci si osvojují schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti. V tomto smyslu prolíná čtenářská gramotnost všemi ostatními oblastmi.

V oblasti textové (literární ) gramotnosti rozvíjíme znalosti a dovednosti, které jedinec potřebuje k porozumění a následnému využití informací především za souvislých typů textů (beletrie, básně, komentáře, novinové články atd.). Věnujeme se četbě denního tisku a dovednosti získávání podstatných informací (oddělit podstatné od nepodstatného), aktivnímu výběrovému čtení  na pokračování.

V oblasti dokumentové gramotnosti, která zahrnuje porozumění různým typů dokumentů a tiskopisů, žáky seznamujeme s jízdními řády, grafy, tabulkami, pokyny, instrukcemi na Projekt EU čtenářská gramotnostvýrobcích, formuláři atd.

K vyhledávání informací a neznámých pojmů využíváme informační technologie – internetu. 

      

Comments are closed.