O nás

Naším mottem je:

„Nechť se učitel sklání k žáku a pomáhá jeho chápavosti všemi možnými způsoby.“
J. A. Komenský

Zřizovatel školy

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. Října 117, Ostrava, 702 18

Ředitelka školy

Mgr. Jařabáčová Dana, e-mail: d.hankova@volny.cz, tel: 595782380

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Majerová Andrea, e-mail: majerova27@seznam.cz,, tel: 595782380

Základní škola U Haldy 66 v Ostravě – Hrabůvce je školou zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění. Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je určena pro žáky s poruchami chování a má souhlas zřizovatele ke zřizováním tříd pro žáky s mentálním postižením.

Ve škole vzděláváme žáky s poruchami chování (3 třídy), žáky s lehkým mentálním postižením (6 tříd) a žáky se středně těžkým mentálním postižením (3 třídy). Vzděláváme také žáky s poruchou autistického spektra, kteří jsou v každé z uvedených tříd, dále žáky se souběžným postižením více vady.

Ve škole pracuje ve školním roce 2016/2017 celkem 38 zaměstnanců z toho 16 učitelů, 3 vychovatelky ŠD, 12 asistentů pedagoga a 7 správních zaměstnanců.

Základní škola sdružuje:
Základní školu
Školní družinu
Školní jídelnu-výdejnu

Při škole pracuje:
Školská rada
Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ U Haldy
Výchovný poradce
Metodik školní prevence

Školská rada
Školská rada (ŠR) – zřizovací listina ŠR/015/2005 – Školská rada zřízena dnem 1. září 2005.
Předsedou ŠR na volební období 2017-2020 je paní Mgr. Holasová Zdeňka.
Funkční období zvolených členů Školské rady je tříleté: 2017 – 2020. Školská rada se schází pravidelně v říjnu a únoru každého roku projednává výroční zprávy o činnosti školy, pravidla pro hodnocení žáků, Školní řád, Provozní řád a další dokumenty školy.
Členy ŠR jsou:
Za zákonné zástupce: paní Bařinová Zdeňka, pan Chlusta Tomáš
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Pracuchová Šárka, Mgr. Holasová Zdeňka
Za zřizovatele: PhDr. Hajdová Ludmila, pan Doležel Dušan

Vzdělávací programy
Vzdělávací program „Krok za krokem“ (třídy pro žáky s poruchami chování)
Vzdělávací program „Krůček po krůčku“ (třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením)
Vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální (třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením).

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2018/2019

Školní družina
Provoz ráno od 6,00 hod. – 7,45 hod.
Provoz odpoledne 11,30 hod. – 16,30 hod.
Školní družina – školské zařízení poskytuje zájmové vzdělávání.
Ve školním roce 2016/2017 má ŠD tři oddělení.

Školní stravování
Školní stravování je zabezpečováno vlastní jídelnou s výdejnou, do které jsou obědy dováženy z nedaleké ŠJ při ZŠ Emílie Lukášové v Ostravě – Hrabůvce.

Podrobnosti o přihlašování a odhlašování stravování: zájemci o toto stravování se mohou informovat v budově školní jídelny na ulici Klegova 29A, Ostrava-Hrabůvka: na tel. čísle: 596 787 636, 724 056 862; e-mailem: jidelna@zslukasove.cz. Vchod do budovy školní jídelny a je uzavřen denně od 8:00 do 11:10 hod.

Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová

Provoz školy
Škola se otvírá v 6,00 hod. – provoz Školní družiny
Začátek vyučování je v 7,45 hod.
Konec vyučování je v 13,25 hod.
Páté, osmé a deváté ročníky mají odpolední vyučování 1x týdně dle platného rozvrhu.

Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, učebnu výtvarné výchovy, dílny pro chlapce, děvčata, cvičnou kuchyňku, dvě interaktivní tabule, tři třídy s interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, hřiště, nově místnost Snoezelen, lezecká stěna (z finančního příspěvku ArcelorMittal Ostrava a.s.).

V budově je k dispozici výtah.

Konzultace s vedením školy, třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem školní prevence začínají vždy v 7,45 hod. (pokud není dohodnuto jinak).

Projekty, dary, dotace

V roce 2015 nás na základě žádosti podpořil Nadační fond VÍTKOVICE STEEL. Z finančního příspěvku Vítkovice Steel jsme zařídili místnost Snoezelen – speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Snoezelen).

V roce 2016 nás opět na základě naší žádosti – projekt „Kuchyňka“ podpořil Nadační fond VÍTKOVICE STEEL. Z příspěvku si vybavíme Kuchyňku (cvičná kuchyně pro žáky).

Do Základní školy U Haldy 66 v Ostravě – Hrabůvce je možné dítě přijmout na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko – psychologické poradny a se souhlasem zákonných zástupců.