Poruchy chování

Vzdělávání žáků s poruchami chování

Škola začala ve školním roce 2011/2012 vzdělávat žáky s ADHD/ADD. Ve škole byla pouze jedna třída. V současné době jsou ve škole tři třídy, kde se vzdělávají žáci s poruchou chování.

Žáci se vzdělávají dle vzdělávacího programu „Krok za krokem“, který vychází z RVP ZV 2016. Žáci spolu s vyučujícími mají ve třídách k dispozici interaktivní tabule. Ve třídách je snížený počet žáků, ve dvou třídách pracuje spolu s učitelkou asistent pedagoga. Cílem vzdělávání žáků s poruchou chování je vytvoření stabilního sociálního prostředí, posilování sebehodnocení, podpora sebeřízení chování, výuka sociálních dovedností, zvládnutí kompetencí a strategie chování tak, aby žáci zvládli přechod do běžné školy. Tyto třídy máme pouze od 5. Ročníku, potom žáci odchází do běžné školy. V budoucnu bychom chtěli zřídit i třídy na 2. stupni ZŠ.

Spolupracující školou, která ve školním roce 2016/2017 vytvořila třídu na 2. Stupni pro naše přestupující páťáky je ZŠ Klegova 27 v Ostravě – Hrabůvce.

K přijetí do třídy pro žáky s poruchou chování je nutné doporučení pedagogicko – psychologické poradny.