PROJEKT „Učíme se činnostmi“

TENTO PROJEKT „Učíme se činnostmi“ HRAZEN Z DARU

ZŠ U Haldy 66 v Ostravě – Hrabůvce získalo od ČSOB prostřednictvím rodiče zaměstnaného u ČSOB dar ve výši 30 000 Kč.

Projekt byl zaměřený na žáky s diagnózou ADHD, vývojovými poruchami chování a učení. Cílem bylo pomocí audiovizuální techniky, didaktických pomůcek, materiálního zabezpečení trávení volného času podporovat a rozvíjet osobnostní a sociální rozvoj, podpořit schopnost učit se, rozvíjet kompetence učení, zvládání konfliktů, zažít úspěch.

V rámci projektu zakoupen notebook – procvičování a upevňování učiva, CD přehrávače – poslech textu, literární a hudební výchova, relaxační techniky, didaktické pomůcky pro reedukaci poruch učení, pomůcky napomáhající v orientaci v čase, prostoru, materiální zabezpečení zájmového kroužku. Dotace byla využita na projektový den „Kdo si hraje nezlobí“ – kde si žáci mohli na stanovištích plni jednotlivé úkoly. Vedení žáků k dodržování pravidel chování, podpoření pocitu radosti z úspěchu.

Dar z ČSOB podpořil pozitivně výchovně vzdělávací proces u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Comments are closed.